Strona powstała z inicjatywy Pani Ewy Siemaszko oraz Pana Mirosława Kowzana.

Cel projektu

Celem projektu jest odtworzenie losów mieszkańców południowo-wschodnich województw Kresów południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej: wołyńskiego,  lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego na poziomie wsi, osad, kolonii i innego typu miejscowości z najniższego szczebla podziału administracyjnego oraz historii tych osiedli.

Uzasadnienie

Do tej pory brak jest strony internetowej, która zajmowałaby się najdrobniejszymi miejscowościami wszystkich województw Kresów Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej. Serwis "Strony o Wołyniu", prowadzony przez Pana Andrzeja Mielcarka, obejmował jedynie województwo wołyńskie. Ponieważ, że prawdopodobnie Pan Andrzej Mielcarek nie żyje, postanowiliśmy dalej prowadzić tę stronę, zapisując na wyodrębnionym linku „Spis miejscowości – Województwo wołyńskie” wszelkie pozyskane wiadomości i materiały  w tym temacie. Ze względu na odchodzenie ostatnich już mieszkańców Kresów II RP, świadków życia na utraconych ziemiach, którzy dysponują wiedzą jeszcze nie ujawnioną, niezwykle pilne i nieodzowne było utworzenie strony poświęconej tym terenom.

Treść

Dla poszczególnych miejscowości umieszczane będą następujące informacje, w miarę ich pozyskiwania: czas powstania osiedla; szkice-plany osiedli przynależność do parafii różnych wyznań; liczbowy i imienny skład narodowościowy miejscowości, źródła utrzymania; losy rodzin podczas wojny, represje, zbrodnie, udział w walkach, przemieszczenia przymusowe i spowodowane represjami, miejsca osiedlenia po wojnie w wyniku exodusów i ekspatriacji, Polacy pozostali w Związku Sowieckim; infrastruktura gospodarcza, obiekty oświatowe, kulturalne i życia społecznego, świątynie i cmentarze, zabytki oraz losy poszczególnych obiektów, ewentualnie ich stan obecny; aktywność społeczna obywateli: organizacje społeczne przed wojną, organizacje niepodległościowe i samoobrona w czasie wojny. Dodatkowo w portalu będą zamieszczane mapy lokalizujące poszczególne miejscowości, fotografie, dokumenty, szczególnie interesujące relacje byłych mieszkańców, artykuły.

Źródła informacji

Przekazy indywidualne pisemne kierowane na stronę internetową od byłych mieszkańców i ich potomków oraz świadectwa ustne (nagrane lub spisane) zbierane przez wolontariuszy; relacje pisemne przechowywane przez organizacje społeczne, biblioteki i archiwa, publikacje.

Przy poszukiwaniu informacji i ich zamieszczaniu nacisk będzie położony na odtworzenie imiennego wykazu stałych mieszkańców w chwili wybuchu II wojny światowej i ich dalszych losów.  W tym celu planowane jest docieranie do byłych mieszkańców Kresów II RP i ich potomków różnymi kanałami informacyjnymi i zachęcanie do przekazywania informacji za pośrednictwem specjalnego kwestionariusza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej „Kresowe miejscowości”. Niezależnie od tego sposobu pozyskiwania informacji będą one zbierane z ogólnie dostępnych źródeł.

© 2024 kresowemiejscowosci.pl